رساله مجتمع بین راهی( نیشابور – مشهد)

رساله مجتمع بین راهی در چهار فصل تنظیم شده است.

فصل اول: کلیات پروژه

قصل دوم: مبانی نظری، تاریخچه و استانداردها

فصل سوم: بررسی نمونه‌ها

فصل چهارم: شناخت بستر طرح

 

0

© Copyright 2019 All Rights Reserved