پروژه مرمت خانه امیری مشهد

پروژه مرمت خانه امیری مشهد

پروژه مرمت خانه امیری مشهد 


این پروژه در پنج فصل شناخت شهر - شناخت بنا - آسیب شناسی - مرمت و طرح احیا انجام گرفته است.

 

خانه - خانه امیر ی- خانه امیری مشهد - پروژه مرمت مشهد - خانه پروژه مرمت - مرمت در مشهد - پروژه پاورپوینت خانه امیر در مشهد


 


فایل این مقاله به قیمت 20,000 تومان

© Copyright 2019 All Rights Reserved