طراحی بخش تشخیص طبی | آزمایشگاه و رادیولوژی | روابط و دیاگرام ها

طراحی بخش تشخیص طبی | آزمایشگاه و رادیولوژی | روابط و دیاگرام ها

تشخیص طبی


تشخیص طبی از دو بخش آزمایشگاه ورادیولوژی(تصویربرداری) تشکیل شده است. که در این مقاله به بررسی نکات و ظوابط طراحی و دیاگرام های بخش آزمایشگاه و رادیولوژی(تصویربرداری) می پردازیم.


دیاگرام تشخیص طبی-روابط تشخیص طبی با سایر فضاها

روابظ بخش بستری باسایر فضاهای بیمارستان


 

دیاگرام روابط تشخیص طبی


 بخش آزمایشگاه تشخیص طبی

اطلاعات بسیار ارزشمندی از بررسی و مطالعه نمونه های دریافتی از بدن انسان در راستای کمک به تشخیص پزشکان در مورد بیماری، به دست می آید. تنوع در خدمات آزمایشگاهی و روند تخصصی تر شدن روشها و تجهیزات آزمایشگاهی، اهمیت آشنایی با عملکرد دقیق این بخش را قبل از آغاز پروسه طراحی پررنگ تر می نماید. به منظور چیدمان فضایی مناسب و تأمین ارتباطات مناسب بخش آزمایشگاه تشخیص طبی با سایر فضاها، توجه به نکات زیر ضروری می باشد.


طراحی آزمایشگاه


۱. موقعیت قرارگیری آزمایشگاه در طراحی بیمارستان باید طوری در نظر گرفته شود که ایده آل ترین روابط، با کمترین تداخلات عملکردی حاصل گردد.

 ٢. بهترین محل قرارگیری آزمایشگاه طبقه همکف و یا زیرزمین می باشد. از آنجا که تعداد زیادی از بیماران این بخش جزء بیماران سرپایی محسوب می شوند و از بیرون بیمارستان مراجعه می کنند، محل قرارگیری آن نباید در طبقات بالای همکف قرار گیرد چراکه سبب ترافیک و اختلال عملکردی سایر بخشها خواهد شد.

 ٣. لازم است ارتباط بخش آزمایشگاه با اکثر بخشهای بیمارستان تامین شود. در اکثر بخشها به دلیل وضعیت بیمار و حفظ آسایش وی، بیمار به بخش آزمایشگاه رجوع نمی کند و تنها نمونه به آزمایشگاه منتقل می گردد و نتیجه آن نیز ارسال می گردد. از جمله این بخش ها می توان به بخش جراحی، زایمان، انواع بخش های مراقبتهای ویژه، انواع بخشهای بستری و... اشاره نمود؛ در این حالت وجود ارتباط نزدیک بین آزمایشگاه و بخش های مذکور نیاز نیست. اما در بخش هایی همچون بخش اورژانس بیماران سرپایی)، بخش درمانگاه، مراجعین بیرون از بیمارستان و..، به طور معمول بیمار به بخش آزمایشگاه تشخیص طبی مراجعه می نماید که در این صورت ارتباط نزدیک بین آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

۴. تعداد بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در انواع تخصصهای آزمایشگاه به صورت مشترک استفاده میشوند. از این رو بهتر است که فضاهای آزمایشگاهی به صورت باز در یک سالن در قالب مدول ها طراحی شوند. در این صورت آزمایشگاه میکروبیولوژی و آزمایشگاه پاتولوژی که در فضاهای بسته طراحی می شوند در انتهای راهروی مشترک مدول های آزمایشگاهی قرار می گیرند.


حوزه های آزمایشگاهورودی و پذیرش: ورودی+انتظار+پذیرش+سرویس بهداشتی

آزمایشگاه و نمونه گیری: نمونه گیری ادرای+نمونه گیری خون+جکع آوری نمونه ها+بانک خون+فضای آزمایش+کثیف و تمیز

پشتیبانی و خدمات: مسئول آزمایشگاه+استراحت کارکنان+سرویس بهداشتی کارکنان+انبار تجهیزات+آبدارخانه


دیاگرام آزمایشگاه:

دیاگرام آزمایشگاه-روابط درونی آزمایشگاه


بخش تصویربرداری پزشکی(رادیولوژی):

پزشکان در راستای تشخیص بیماری و یا دسترسی به اطلاعات بیشتر در رابطه با نوع بیماری، محل آن، تعیین نوع ضایعه و یا میزان آن، از روش های تصویربرداری تشخیصی استفاده می نمایند. عملکرد این بخش، درمانی نیست و صرفا جهت تشخیص از آن بهره گرفته می شود. البته امروزه با پیشرفت تکنولوژی از برخی از این روشها در درمان های غیرتهاجمی نیز بهره گرفته می شود. به منظور جانمایی بخش تصویربرداری پزشکی، توجه به موارد زیر، راهگشای طراحان مراکز درمانی خواهد بود.


طراحی بخش تصویربرداری-طراحی بخش رادیولوژی


١. با توجه به نوع عملکرد این بخش، تعداد زیادی از بیماران مراجعه کننده به آن دارای ناتوانی های جسمی حرکتی هستند. بنابراین راهروها و مسیرهای منتهی به این بخش باید دارای حداقل طول و چرخش باشند و دسترسی به آن به سهولت انجام پذیرد.

٢. معمولا بهتر است این بخش در طبقه همکف و در نزدیکی بخش اورژانس و یا در طبقات زیرین قرار گیرد. از دلایل قرار گرفتن این بخش در طبقات پایین تر می توان به وزن بالای دستگاههای آن و روابط عملکردی آن با سایر بخش ها اشاره کرد. همچنین از آنجا که برخی از دستگاههای موجود در این بخش با استفاده از اشعه ایکس کار می کنند، جهت افزایش ایمنی افراد توصیه می شود موقعیت این بخش هم جوار با فضاهایی با رفت و آمد کم و یا مجاور خاک باشد. در این راستا بهتر است که بخش تصویربرداری در بالهای انتهایی بنای درمانی و یا در طبقات زیرزمین (همجوار با خاک) قرار گیرد. این کار حفاظت در برابراشعه را به حداکثر می رساند و دیگر نیازی به سرب کوبی و ایمن سازی دیوارهای خارجی وجود ندارند. 

 ٣. حتی الامکان باید از قرار دادن اتاق تصویربرداری در سمت نمای ساختمان پرهیز شود تا امواج مغناطیسی خارجی و وسایل فلزی به دستگاهها آسیب نرسانند.

 ۴. بخش اورژانس و درمانگاه از مهم ترین بخش هایی هستند که باید دسترسی آنها به بخش تصویربرداری به راحتی میسر باشد. به جهت این که بخش اورژانس و درمانگاه در همکف قرار می گیرند بهتر است بخش تصویربرداری پزشکی نیز در همین تراز طراحی شود و یا اگر در طبقات زیرین قرار می گیرد ارتباط مطلوب آنها به واسطه آسانسور تأمین گردد.

 ۵. به جهت اینکه بیماران بستری در برخی موارد به دستور پزشک جهت انجام تصویربرداری به این بخش منتقل می شوند، بخش های بستری و انواع بخشهای مراقبت ویژه نیز باید به واسطه ارتباطات عمودی، ارتباط مناسب با این بخش را داشته باشند.


ورودی و پذیرش: ورودی+انتظار+پذیرش+سرویس بهداشتی

تصویر برداری و سونو گرافی: سونوگرافی+مامو گرافی+انبارفیلم+کابین بیماران

پشتیبانی و خدمات:رختکن کارکنان+سرویس بهداشتی+انبار تجهیزات+آبدارخانه


دیاگرام رادیولوژی

روابط درونی رایولوژی-دیاگرام رادیولوژی-دیاگرام بخش تصویربرداری


پلان رادیولوژی


نمونه پلان بخش تشخیص طبی:

پلان تشخیص طبی-پلان آزمایشگاه-پلان رادیولوژی


منابع:

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاحی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻤﻦ|استانداردها و الزامات عمومی بیمارستان

مقاله بررسی تشخیص طبی ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻘﺪم- ﻟﯿﻼ ﺷﻤﺴﯿﻨﯽ ﻏﯿﺎﺛﻮﻧﺪ-بهنازذهبی زاده

© Copyright 2019 All Rights Reserved