خانه ی اسمیت ،دارین-اولین اثر ریچارد میر

خانه ی اسمیت ،دارین


معمار:ریچارد میر

مکان:نیوجرسی-آمریکا

کاربری:مسکونی


خانه ی اسمیت ،دارین-ریچارد میر-اولین اثر ریچاردمیر


خانه ی اسکس فلس اولین اثر ساخته شده ی مایر در عرصه ی معماری است که شالوده ی طرح آن از ماترکس های خطی سرچشمه می گیرد و به نحوی بارز طراحی خانه لمبرت بیج در سال ۱۹۶۲ را القا می کند.تاثیر پیشکسوتان معمار و رای آنها میس به روشنی در طراحی این بنا آشکار است،گرایشی بدیهی در شکل دادن به کل فرایند طراحی به مانند یک الگو و سرمشق(و از آن جمله تاکید بر افقی بودن نماها).


خانه ی اسمیت ،دارین-ریچارد میر-اولین اثر ریچاردمیر


ساختار ایده آل و سازه ی واقعی این بنا،به غایت کامل بر هم منطبق می شوند،این در حالی است که میر در طراحی فضاهای از عناصری چون دایره،نیم دایره و محیط های منحنی شکل بهره می گیرد،عناصری که تا سالیان چند در آثار بعدی میر منصه ی ظهور دوباره نمی یابد.


پلان-خانه ی اسمیت ،دارین-ریچارد میر-اولین اثر ریچاردمیر


منبع:کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر: www.richardmeier.com

(0)

© Copyright 2019 All Rights Reserved