آموزش معماری ایرانی | معماری پرگاری و ترسیمات(ترسیم گره) | قسمت سوم

آموزش معماری ایرانی | معماری پرگاری و ترسیمات(ترسیم گره) | قسمت سوم

 

در این دوره به آموزش ترسیمات معماری ایرانی به شیوه پرگاری پرداخته می شود. استاد این دوره استاد مسلم معماری سنتی ایران استاد روزبه خسروی می باشند .

© Copyright 2019 All Rights Reserved